ПОЛОЖЕННЯ про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району

                                                                                                                                                             Додаток 
                                                                                                                                                            до рішення  районної  ради
                                                                                                                                                            від  23 грудня 2011 р. №173
 
ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад
сіл, селищ  району
 
1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
1.1. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна”, з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду  окремого індивідуально визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області та знаходиться на балансі підприємств, установ, організацій.
2. Орендодавцями є підприємства, організації, установи, на балансі яких перебуває це майно.
1.3. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації та особи без громадянства.
Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб‘єкт підприємницької діяльності.
1.4.  Питання використання майна  спільної власності територіальних громад сіл, селищ району розглядає постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності та приймає рішення простою більшістю від її загального складу. Засідання  постійної комісії оформляється протоколом, а її рішення носять рекомендаційний характер.
                                                                                    2. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА
2.1. Дані про  нерухоме майно та інше індивідуально визначене майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ району, яке може бути передано в оренду, постійно оновлюються (не рідше одного разу на  квартал) та розміщуються  відділом з питань спільної власності територіальних громад в обов’язковому порядку на веб-сайті  районної  ради та можуть розміщуватися в інших ЗМІ.
2.2. З метою набуття права на оренду майна фізична або юридична особа звертається з клопотанням до відповідного орендодавця, визначеного підпунктом 2 цього Положення.
До заяви додається:
для отримання дозволу на право оренди окремого індивідуально визначеного майна (крім нерухомого) перелік документів, затверджений наказом Фонду державного майна України від 14.11.05 № 2975;
для отримання права на оренду нерухомого майна наступний перелік документів:
- копія чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або  свідоцтва про державну реєстрацію;
- копія довідки про взяття на облік платника податку;
- копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість;
- належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної або фізичної особи з наданням повноважень щодо погодження розміру орендної плати (подається у разі неявки керівника).
Крім того, додатково подаються копії:
- юридичними особами - установчих документів, довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ, у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), довідки органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування;
- фізичними особами - паспорта (стор. 1, 2, 11), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, декларації про  доходи  або завіреної в установленому порядку копії  звіту суб'єкта  малого  підприємництва  - фізичної особи - платника  єдиного  податку.
2.3. Для продовження або переукладення на новий термін договору оренди майна орендар до заяви додає:
- належним чином оформлену довіреність, видану представнику орендаря  юридичної особи;
- копії установчих документів (для юридичних осіб);
- копії паспорта, ідентифікаційного номера (для фізичних осіб);
- копії чинної виписки із Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців або  свідоцтва про державну реєстрацію;
- копію договору страхування орендованого майна.
2.4. Всі копії документів засвідчуються  мокрою  печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати. Заява реєструється орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених цим пунктом. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.
2.5. Орендодавець замовляє звіт з незалежної оцінки об’єкта оренди, забезпечує  рецензування цього звіту. Витрати на виготовлення звіту з незалежної оцінки об’єкта оренди та рецензування цього звіту відшкодовує орендар.
2.6. Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ (за умови   відсутності заборони   на  передачу  майна  в оренду)  у п'ятиденний  строк  після  дати  реєстрації  заяви на оренду  подає матеріали на погодження  постійної комісії з питань бюджету та комунальної власності.
 Постійна комісія розглядає подані матеріали і протягом  п'ятнадцяти  днів  після їх надходження повідомляє орендодавця про своє рішення (надання дозволу щодо укладення договору оренди або відмову).
Орендодавець нерухомого та іншого індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району протягом  п'яти  днів після погодження умов оренди   постійною комісією районної ради з питань бюджету та комунальної власності розміщує  в  офіційному  друкованому  засобі  масової інформації  районної  ради – газеті  «Народна трибуна» та на веб-сайті Ємільчинської районної ради оголошення про намір передати майно в оренду або відмовляє в укладенні договору  оренди і повідомляє про це заявника.
Оголошення про намір передати майно в оренду має містити таку інформацію:
- назва  об'єкта оренди та його місцезнаходження;
- назва балансоутримувача зазначеного об`єкта;
- розрахунковий розмір орендної плати;
- адреса, номер телефону, куди може подаватися заява;
- кінцевий термін подання заяви;
- іншу необхідну інформацію.
Протягом десяти робочих днів після розміщення оголошення орендодавець приймає заяви про оренду відповідного майна.
Протягом трьох робочих днів після закінчення строку приймання заяв  орендодавець своїм наказом ухвалює рішення за результатами вивчення попиту на об'єкт оренди та вносить пропозиції на чергове засідання  постійної комісії районної ради  з питань бюджету та комунальної власності.  У разі, якщо  подано  лише  одну заяву,  конкурс  на  право  оренди не проводиться і договір оренди, умови якого погоджує  постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності,  укладається із заявником, який компенсує витрати орендодавця за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно. У разі надходження двох і  більше  заяв,  постійна комісія районної ради  оголошує конкурс на право оренди.
Балансоутримувач об’єкта оренди зобов’язаний у день затвердження договору оренди передати нерухоме майно орендарю за актом приймання-передачі.
2.7. У разі надходження заяви про оренду майна на короткий строк (не більше п'яти днів та без права продовження строку дії договору оренди) або заяви від бюджетної установи, музею, підприємства чи громадської організації у сфері культури і мистецтв (у тому числі національної творчої спілки або її члена під творчі майстерні), релігійної організації для забезпечення проведення релігійних обрядів та церемоній, громадської організації ветеранів або інвалідів, реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, державних та комунальних спеціалізованих підприємств, установ та закладів соціального обслуговування, що надають соціальні послуги відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Пенсійного фонду України та його органів, державних видавництв і підприємств книгорозповсюдження, вітчизняних видавництв та підприємств книгорозповсюдження, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру), оголошення про намір передати майно в оренду не розміщується і договір оренди за погодженням постійної комісії  укладається з таким заявником без проведення конкурсу.
2.8 Укладення договору оренди із суб’єктом виборчого процесу з метою проведення публічних заходів( зборів, дебатів, дискусій) під час та на  період виборчої кампанії здійснюється без проведення конкурсу в порядку черговості надходження відповідних заяв до орендодавця.
 
                                                                             3. КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА
3.1. Приймає рішення про оголошення конкурсу та виконує функції конкурсної комісії стосовно:
рухомого та нерухомого майна –  постійна комісія районної ради з питань бюджету та комунальної власності.
3.2.Відділ з питань спільної власності територіальних громад забезпечує організацію та проведення конкурсу на оренду нерухомого та рухомого майна.         
3.3. Конкурс на право укладення договору оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату та найкращі умови експлуатації об’єкта при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу.
3.4.  Оголошення про конкурс повинно містити такі відомості:
- інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження);
- умови конкурсу (ефективне використання об'єкта оренди за зазначеним в оголошенні цільовим призначенням , дотримання вимог експлуатації об'єкта та інші);
- розмір початкової орендної плати;
- дата, час і місце проведення конкурсу;
- кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі;
- іншу інформацію.
Оголошення про конкурс розміщується в газеті “Народна трибуна» не пізніше ніж за 20 календарних днів до дати проведення конкурсу.
3.5. Для участі в конкурсі подається:
- заява на участь у конкурсі з інформацією, яка відповідає умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні;
- матеріали, передбачені підпунктом 2.1. цього Положення;
- довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство.
3.6. Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті з позначкою “На конкурс по оренді” подають на розгляд конкурсної комісії надруковану на фірмовому бланку та завірену мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови їх наявності) і підписом керівної особи конкурсну пропозицію, в якій повинно міститись: зобов’язання (пропозиція) щодо розміру   місячної  орендної  плати  за  1 кв.м (без ПДВ), який не може бути меншим, ніж зазначено в оголошенні; термін, на який буде укладено договір оренди; виконання умов конкурсу; додаткові зобов’язання по експлуатації об’єкта. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.
3.7. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Конкурс здійснюється в один етап. При проведенні конкурсу застосовуються елементи аукціону. Найбільша пропозиція щодо орендної плати далі розглядається як стартова при проведенні торгів за процедурою аукціону.
3.8. Конкурсна комісія визначає переможця за критеріями, встановленими підпунктом 3.4. цього Положення та умовами конкурсу.
3.9. Переможець конкурсу на право оренди індивідуально визначеного майна компенсує витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та її рецензування, а також за розміщення оголошення про наміри передати в оренду майно  та конкурс у газеті “ Народна трибуна”.
3.11. Якщо протягом 15 днів після прийняття рішення про надання в оренду об’єкта переможець конкурсу не уклав договору оренди, конкурсна комісія може оголосити новий конкурс на цей об’єкт. При цьому повторно до участі у конкурсі на цей об’єкт зазначений переможець не допускається.
3.12. У випадку надання документів для участі в конкурсі однією юридичною або фізичною особою, конкурс не проводиться, а конкурсна комісія приймає рішення про укладення договору оренди з даною особою.
 
Заступник   голови ради                                                                                            О.В.Ващук
Ви тут: Головна Документи ПОЛОЖЕННЯ ПОЛОЖЕННЯ про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району