Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2020 роки

                                                                                                                                  Затверджено
                                                                  рішенням районної ради
                                                                           від 08 червня 2018 року №292
 
Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню
на туберкульоз на 2018-2020 роки 

1.

Ініціатор розробки програми

Райдержадміністрація

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади про розроблення програми

Закони України: «Про захист населення від інфекційних хвороб», «Про протидію захворюванню на туберкульоз» , Закон України від 22.03.2012 р. 4565-УІ «Про внесення змін до Закону України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»

3.

Розробник Програми

Ємільчинська центральна районна лікарня, центр первинної медико – санітарної допомоги районної ради ( далі- ЦПМСД)

4.

Відповідальний виконавець            Програми

Ємільчинська центральна районна лікарня ,КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

5.

Учасники Програми

 

Ємільчинська ЦРЛ, КУ «Ємільчинський ЦПМСД , управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, сільські та селищна ради (за згодою), Ємільчинський районний центр зайнятості (за згодою), Ємільчинське відділення поліції (за згодою )

6.

Термін реалізації Програми

2018-2020 роки

7.

Етапи виконання Програми

2018, 2019, 2020 роки

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконання Програми

Районний бюджет, бюджети селищної та сільських рад

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього: в тому числі бюджетних коштів

 В межах фінансових можливостей

10

Основні джерела фінансування Програми

Районний бюджет, сільські та селищна бюджети

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ІІ. Загальна частина
          Подальше поширення туберкульозу становить серйозну загрозу населенню Ємільчинського району . Туберкульоз є однією з причин втрати працездатності, здоров’я, високої інвалідності та смертності.
       У 2017 році захворюваність на туберкульоз, його поширеність та смертність в районі становлять 50,5; 89,2 та 5,9 на 100 тис. населення.
           В районі реєструються випадки невиліковного туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю, кількість яких постійно збільшується. За статистичними даними мультирезистентну форму туберкульозу мають 9% хворих з новими випадками та 8 % хворих з повторними випадками туберкульозу. Одночасно із зростаючою епідемією ВІЛ/СНІДу, що має тенденцію до поширення через статевий шлях передачі, швидко зростає частка пацієнтів з поєднаною патологією – туберкульоз/ВІЛ-інфекція, кількість яких в 2017 році становила 9% від загальної кількості хворих з новими випадками туберкульозу. Особливу небезпеку становить поєднання мультирезистентного туберкульозу з ВІЛ-інфекцією серед уразливих до інфікування ВІЛ-інфекцією груп населення.
        Високий рівень захворюваності та поширення мультирезистентного туберкульозу зумовлений несвоєчасним виявленням і неналежним лікуванням хворих на заразну форму туберкульозу, недостатнім фінансуванням, кадровою кризою, недосконалістю лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низькою мотивацією населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатнім доступом уразливих верств населення до медичних послуг.
       Світовий досвід свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з туберкульозом, необхідно забезпечити реалізацію державної політики у сфері профілактики, своєчасного виявлення та лікування хворих шляхом об’єднання зусиль органів державної влади та громадськості.
 
ІІІ. Аналіз причин виникнення проблеми та обґрунтування необхідності її розв'язання програмним методом
     Високий рівень захворюваності на туберкульоз та поширення мультирезистентного туберкульозу обумовлені, насамперед, неефективністю заходів, спрямованих на переривання ланцюга передачі туберкульозної інфекції, через:
– недостатнє та несвоєчасне виявлення хворих на заразні форми туберкульозу через недосконалість системи охорони здоров’я щодо діагностування звичайного, мультирезистентного туберкульозу та ко-інфекції ТБ/ВІЛ, кадрову кризу, недосконалість лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу, низьку мотивацію населення до своєчасного звернення за медичною допомогою та недостатній доступ до отримання медичних послуг з боку уразливих до захворювання на туберкульоз верств населення;
– низьку ефективність лікування хворих з новими та повторними випадками туберкульозу через відсутність швидких методів діагностики мультирезистентного туберкульозу, якісного контрольованого лікування, низьку прихильність хворих до лікування;
- незадовільну матеріально–технічну базу протитуберкульозного кабінету;
– недостатнє фінансування заходів з протидії туберкульозу, що не дозволяє забезпечити сучасним діагностичним обладнанням мережу з мікробіологічної діагностики туберкульозу, досягти 100% забезпечення протитуберкульозними препаратами ІІ ряду та засобами інфекційного контролю;
– легкість реалізації шляхів передачі туберкульозу серед ув’язнених, відсутність супроводу звільнених з ув’язнення до медичних служб цивільного сектору;
– недостатній доступ до паліативної та хоспісної медичної допомоги для важких хворих з мультирезистентним туберкульозом та туберкульозом із розширеною медикаментозною стійкістю;
– законодавчі обмеження та недостатню взаємодію між державними закладами та громадськими організаціями, які перешкоджають доступу до уразливих груп населення, що хворіють на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію;
– відсутність умов для забезпечення обов’язкової госпіталізації хворих на заразну форму туберкульозу, що ухиляються від лікування;
– недостатній рівень обізнаності різних верств населення у питаннях, пов’язаних з протидією захворюванню на туберкульоз, та залучення суспільства до цієї діяльності.
       Незважаючи на певний прогрес, досягнутий за чотирирічний період реалізації заходів районної комплексної програми протидії захворюванню на туберкульоз у 2014-2017 роках, зниження рівня захворюваності на туберкульоз серед загального населення на 50%. Набувають надзвичайної актуальності 2 проблеми: поширення мультирезистентного туберкульозу та збільшення випадків деструктивного туберкульозу.
      На усунення зазначених проблем повинна бути спрямована районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз до 2020 року (далі – Програма).
 
                         ІV. Мета Програми 
       Метою Програми є поліпшення епідемічної ситуації в напрямку зменшення загальної кількості хворих на туберкульоз, зниження захворюваності та смертності від нього, ко-інфекції (туберкульоз/ВІЛ-інфекція), темпів поширення мультирезистентного туберкульозу шляхом реалізації державної політики, що ґрунтується на принципах забезпечення загального та рівного доступу населення до високоякісних послуг з профілактики, діагностики та лікування туберкульозу.
 
V. Порівняльний аналіз можливих варіантів розв'язання проблеми та обґрунтування оптимального варіанту 
        На сьогодні існує декілька варіантів розв’язання проблеми.
     Перший варіант – лишити попередню модель контролю за туберкульозом, що реалізовувалась районною комплексною програмою протидії захворюванню на туберкульоз у 2013-2016 роках та базувалась на ДОТС- стратегії, адаптованій до національної системи протидії туберкульозу та особливостей епідемії туберкульозу в Україні.
       Проте, зазначена модель продемонструвала низьке значення показника “вартість-ефективність” щодо використання великої кількості фінансових ресурсів на досягнення незначного прогресу в контролі за туберкульозом.
     Державна система охорони здоров’я характеризується високими рівнями вертикалізації, у якій різні паралельні структури надають спеціалізовані послуги одному пацієнту з декількома захворюваннями (туберкульоз, ВІЛ-інфекція, наркоманія). На сьогодні механізми співпраці між різними службами недостатні, що призводить до несвоєчасної діагностики туберкульозу у ВІЛ-інфікованих, низької ефективності лікування поєднаних захворювань.
       Другий варіант – удосконалення попередньої моделі шляхом усунення виявлених недоліків, які підтвердили низьке значення показника “вартість-ефективність”. Однак, усунення лише недоліків без формування нових елементів системи не є програмним методом розв’язання проблеми.
      Третій, оптимальний варіант – формування нових елементів системи і їх інтеграція в існуючу систему, що передбачає реалізацію комплексного підходу до протидії епідемії туберкульозу шляхом:
1.запровадження та посилення високоякісної ДОТС стратегії, зокрема:
- гарантування політичної підтримки, забезпеченої адекватним і стабільним фінансуванням;
-забезпечення раннього виявлення випадків захворювання і проведення діагностики шляхом проведення бактеріологічних досліджень належної якості;
-забезпечення ефективного стандартизованого лікування пацієнтів під безпосереднім наглядом з боку медичного або соціального працівника та забезпечення психологічної, матеріальної, юридичної, соціальної підтримки пацієнтів з боку державних соціальних служб та неурядових організацій;
- регулярне постачання із забезпеченням річного запасу, ефективне управління та використання лікарських засобів;
- забезпечення моніторингу та оцінки ефективності і результативності програмних заходів на рівні району, використання стандартизованих форм обліку і звітності та електронного реєстру даних;
- удосконалення заходів боротьби з мультирезистентним туберкульозом, з ко-інфекцію ТБ/ВІЛ із урахуванням потреб малозабезпечених та уразливих груп населення, зокрема:розширення співпраці у галузі протидії ТБ/ВІЛ між протитуберкульозною службою, службою профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом, первинною медичною ланкою, із недержавними організаціями, що опікуються проблемами туберкульозу та ВІЛ-інфекцією;
розширення діяльності з профілактики та лікування мультирезистентного туберкульозу;
-спрямування заходів на потреби осіб, що перебувають у контакті з хворими на туберкульоз, а також малозабезпечених і уразливих груп населення.
2.зміцнення загальної системи охорони здоров’я шляхом широкого залучення первинної медико-санітарної допомоги до виявлення, лікування та профілактики туберкульозу, підвищення її спроможності, зокрема:
-вдосконалення політики в галузі охорони здоров’я задля надання рівного доступу до якісної медичної допомоги для різних верств населення, розвитку кадрових ресурсів (навчання, наставництво, курація, інформаційна підтримка, мотивація), відповідне фінансування усіх етапів надання протитуберкульозних послуг та інформування фахівців і населення;
- посилення інфекційного контролю у закладах охорони здоров’я, місцях довгострокового перебування людей;
-модернізація лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу;підвищення ефективності та економічної рентабельності послуг з лікування респіраторних захворювань в рамках існуючої системи охорони здоров’я;
-адаптація успішних підходів, що використовуються в інших галузях і секторах та посилення впливу на соціальні детермінанти здоров’я шляхом впровадження СТОП ТБ-стратегії, запровадження підходу до надання медичної допомоги, що орієнтована на пацієнта, боротьбою з бідністю, підтримкою розвитку неурядових організацій, що працюють з уразливими групами населення, розробка політики з надання медичної допомоги особам із уразливих груп, бездомних осіб, біженців, мігрантів, національних меншин;
- залучення усіх постачальників медичних послуг, зокрема:
широке запровадження міжнародних стандартів медичної допомоги хворим на туберкульоз серед постачальників медичних послуг державних, відомчих та приватних форм власності.
3.розширення можливостей осіб з туберкульозом та громад на основі партнерства, зокрема:
- розробки та проведення політики адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (захисту інтересів хворих на туберкульоз, інформування і спілкування, залучення суспільства);
- сприяння участі громад у наданні допомоги хворим на туберкульоз, здійсненні профілактики та зміцненні здоров’я;
- сприяння дотриманню Хартії пацієнтів про медичну допомогу хворим на туберкульоз;
- зміни знань, ставлення та поведінки стосовно туберкульозу у різних груп населення.
 
VІ. Шляхи та способи розв'язання проблеми, строк виконання Програми
          Розв'язання проблеми можливе шляхом виконання до 2020 року таких завдань:
– зміцнення системи охорони здоров’я шляхом підвищення спроможності закладів первинної та вторинної медичної допомоги у напрямку протитуберкульозної допомоги, інтеграції надання медичних послуг, підготовки плану розвитку кадрових ресурсів;
– посилення можливостей лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для діагностики всіх випадків захворювання шляхом оптимізації кількості лабораторій, забезпечення функціонування центральної референс-лабораторії, доукомплектування сучасним обладнанням, застосування швидких тестів для діагностики звичайного та мультирезистентного туберкульозу, навчання персоналу та забезпечення зовнішнього контролю якості лабораторних досліджень на всіх рівнях;
– підвищення доступу до діагностики, лікування та догляду через заходи з адвокації, комунікації та соціальної мобілізації (АКСМ) шляхом розробки та запровадження скоординованої національної стратегії АКСМ на національному та регіональному рівні, залучення організацій громадянського суспільства до активної участі в протидії туберкульозу, адвокації та охоплення навчанням та підтримкою груп населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, подолання проблеми, пов’язаної зі стигматизацією суспільства щодо хворих на туберкульоз і ВІЛ-інфікованих осіб та їх дискримінації у системі охорони здоров’я; забезпечення належних умов для ефективної реалізації потенціалу та інституційного розвитку об’єднань громадян, які працюють у сфері туберкульозу;
- запровадження сучасних заходів інфекційного контролю за туберкульозом у лікувально-профілактичних закладах, місцях довгострокового перебування людей та проживання хворих на туберкульоз і зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів;
– запровадження у сфері протитуберкульозної допомоги підходу до надання медичних послуг, що орієнтований на пацієнта, шляхом децентралізації надання медичної допомоги, надання соціальної підтримки та супроводу хворим;
– безперебійного забезпечення медичних закладів, що здійснюють лікування хворих на туберкульоз на стаціонарному та амбулаторному етапах, протитуберкульозними препаратами гарантованої якості з широким застосуванням препаратів із фіксованими дозами;
– підвищення якості контрольованого лікування через розгалужену мережу кабінетів контрольованого лікування в лікувально-профілактичних закладах та надання ДОТ-послуг, надання соціальної допомоги хворим та забезпечення їх супроводу під час амбулаторного лікування;
– посилення координації протитуберкульозної та служби протидії ВІЛ/СНІДу щодо виявлення випадків туберкульозу, своєчасного діагностування мультирезистентного туберкульозу, розширення профілактичного лікування латентної туберкульозної інфекції для людей, що живуть з ВІЛ/СНІДом, забезпечення профілактики ВІЛ у протитуберкульозних закладах шляхом охоплення тестуванням на ВІЛ, запровадження послуг зі зниження шкоди та забезпечення доступу до антиретровірусного лікування всім ВІЛ-інфікованим особам, хворим на туберкульоз;
– посилення взаємодії та координації між системою охорони здоров’я , пенітенціарною службою , відділами освіти , молоді та спорту і громадськими організаціями щодо своєчасної діагностики та лікування хворих на звичайний та мультирезистентний туберкульоз, що перебувають в місцях позбавлення волі, та організації контрольованого лікування хворим на активний туберкульоз, що звільнилися з місць позбавлення волі;
– розвитку паліативної та хоспісної медицини для хворих на туберкульоз у термінальній стадії захворювання;
– посилення системи моніторингу та оцінки заходів виконання Програми, роботи закладів охорони здоров’я на центральному і регіональному рівнях шляхом підготовки та навчання відповідних фахівців, удосконалення звітно-облікових форм та індикаторів ефективності роботи, забезпечення функціонування електронного реєстру хворих на туберкульоз;
- посилення спроможності керівної та менеджерської ланки програми шляхом навчання, обміну досвідом на національному та міжнародному рівнях.
 
VІІ. Очікувані результати виконання Програми
         Виконання Програми дасть змогу досягти цілей розвитку тисячоліття як складової національної довгострокової стратегії розвитку, а саме обмеження поширення ВІЛ-інфекції/СНІДу та туберкульозу і започаткування тенденції до скорочення їх масштабів, знизивши показники захворюваності та смертності від туберкульозу відповідно до 60,0 та 10,0 випадків на 100 тис. населення.
         Реалізація Програми також дасть змогу:
-зменшити відсоток хворих на мультирезистентний туберкульоз серед нових випадків захворювання (на 5%);
-забезпечити виліковування 80% хворих з новими випадками туберкульозу;
-забезпечити 100 % хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу повноцінним лікуванням;
-покращити доступ до лікування уразливих груп населення шляхом впровадження ДОТС стратегії в усіх регіонах області;
-запровадити ефективну систему боротьби з туберкульозом у закладах пенітенціарної системи;
-знизити рівень смертності від ко-інфекції ТБ/ВІЛ на 10% шляхом забезпечення мультидисциплінарного підходу надання медичної допомоги пацієнтів з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією;
-забезпечити якісне надання медичних послуг на рівні первинної медичної ланки, у тому числі покращити виявлення туберкульозу;
-покращити діагностику звичайного та мультирезистентного туберкульозу у закладах охорони здоров’я та пенітенціарної системи;
-зміцнити матеріально-технічне і кадрове забезпечення протитуберкульозної служби, в тому числі профільних кафедр та науково-дослідних інститутів;
-інтегрувати діяльність протитуберкульозної служби із діяльністю закладів первинної та вторинної ланок охорони здоров’я, санітарно-епідеміологічної служби, покращити взаємодію з зацікавленими сторонами, зокрема органами виконавчої влади (службами внутрішніх справ, виконання покарань, міграції, соціального захисту, ветеринарної служби тощо) щодо профілактики і виявлення туберкульозу;
-втілити державну систему моніторингу заходів протидії туберкульозу та забезпечити роботу державного електронного реєстру хворих на туберкульоз;
-здійснити соціальну мобілізацію щодо боротьби зі стигмою та дискримінацією, що пов’язані з туберкульозом та ВІЛ-інфекцією, налагодити систему інформування про стан та успіхи боротьби з туберкульозом.
 
VІІІ. Оцінка фінансових, матеріально-технічних, трудових ресурсів, необхідних для виконання Програми 
    Фінансування Програми здійснюватиметься в межах видатків, передбачених у районному бюджеті, а також інших джерел, не заборонених законодавством.
       Загальний обсяг фінансування Програми на 2018- 2020 роки становить: всього по Програмі – в межах фінансових можливостей.
 
ІХ. ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ
районної цільової соціальної Програми протидії захворюванню на туберкульоз до 2020 року

Найменування завдання

Найменування   показника

Значення показника

Найменування   заходу

Відповідальні за виконання

Джерела фінансування

Прогнозований обсяг фінансування тис. грн..

У тому числі   за роками

Усього

За роками

2018

2019

2020

2018

2019

2020

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.Зміцнення системи охорони здоров’я в галузі протидії   захворюванню на туберкульоз у тому числі хіміорезистентному

Кількість засідань (абс.)

4

1

1

1

1.1. Заслуховувати на постійних комісіях районної ради ,інформацію про хід виконання районної цільової соціальної програми протидії захворюванню на туберкульоз до 2020 року (далі Програма)

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

Не потребує фінансування

 

Кількість засідань (абс.)

4

1

 

1

1

1.2. Заслуховувати на засіданнях медичних рад ЦРЛ, ЦПМСД інформацію про стан виконання Програми

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

Не потребує фінансування

2.Зміцнення кадрового потенціалу

Охопити навчанням відповідальних за реалізацію районної програми (%).

100

100

100

100

2.1. Підвищити рівень управлінської компетенції відповідальних за реалізацію районної програми шляхом навчання, обміну досвідом на обласному та національному рівнях

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

В межах фінансових можливостей

 

 

 

 

 

 

Охопити навчанням лікарів, середніх медичних працівників фтизіатричної служби(%).

100%

100%

100%

100%

2.2. Підвищити кваліфікацію лікаря, середніх медичних працівників фтизіатричної служби шляхом навчання, обміну досвідом на обласному та національному рівнях

Ємільчинська ЦРЛ

В межах фінансових можливостей

 

 

 

Інтеграція фтизіатричної служби із закладами первинної ланки медико-санітарної допомоги (%)

100%

100%

100%

100%

2.3. Впровадити механізм інтеграції фтизіатричної служби району   з центром первинної медико-санітарної допомоги щодо профілактики, раннього виявлення туберкульозу, лікування хворих на туберкульоз на амбулаторному етапі

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

 

 

 

 

 

 

Розробка та затвердження плану розвитку кадрового потенціалу фтизіатричної служби району

1

1

 

 

2.4. Розробити та затвердити план   розвитку кадрового потенціалу   фтизіатричної служби району

РайдержадміністраціяЄмільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

Забезпеченість лікарями-фтизіатрами та медичними сестрами закладів охорони здоров’я згідно з новими нормативами (%)

100%

100%

100%

100%

2.5. Узгодити

навантаження фахівців фтизіатричної служби відповідно до нових нормативно-правових актів щодо надання медичної допомоги

  Райдержадміністрація,

    Ємільчинська ЦРЛ   (при отриманні нових нормативно-правових актів)

 

 

 

 

 

Забезпеченість лікарями - лаборантами та лаборантами з середньою освітою закладів охорони здоров’я згідно з новими нормативами (%)

95%

80%

85%

90%

2.6. Внести зміни у штатні нормативи закладів ОЗ та посадові інструкції фахівців відповідно до нових настанов

РайдержадміністраціяЄмільчинська ЦРЛ

(при отриманні нових настанов)

 

 

 

 

 

Питома вага лікарів первинної ланки, які пройшли навчання з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу (%)

100%

100%

100%

100%

2.7. Провести навчальні семінари для лікарів первинної ланки з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

 

 

 

 

 

 

Кількість лікарів, навчених веденню випадку мультирезистентного ТБ (абс)

1

1

-

-

2.8. Направити лікаря на тренінг з питань ведення випадку мультирезистентного туберкульозу

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

 

 

 

 

 

 

Питома вага соціальних працівників, які пройшли навчання з питань інтегрованої допомоги (%)

100%

70%

80%

90%

2.9. Провести навчальні семінари для соціальних працівників з питань профілактики, діагностики та лікування туберкульозу

РайдержадміністраціяЄмільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

3. Розвиток матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз

Кількість закладів охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, які укомплектовані майном відповідно до «табеля оснащення»

1

1

-

-

3.1. Укомплектувати заклади охорони здоров’я, що надають послуги хворим на туберкульоз, відповідно до «табеля оснащення»

Ємільчинська ЦРЛ

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

Районний

бюджет, бюджети сіл та селища

 

В межах фінансових можливостей

 

Кількість закладів охорони здоров’я, які відповідають санітарно-гігієнічним вимогам (абс.)

1

1

1

1

3.2. Привести у відповідність до санітарних і будівельних норм протитуберкульозний кабінет ЦРЛ

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

Районний

бюджет, бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

4. Посилити систему моніторингу та оцінки заходів виконання Програми

Впровадження системи обліку та звітності щодо захворюваності на туберкульоз відповідно до міжнародних стандартів

1

1

-

-

4.1. Забезпечити функціонування системи обліку та звітності щодо захворюваності на туберкульоз відповідно до міжнародних стандартів в районі

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

Впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз

1

1

-

-

4.2. Забезпечити впровадження електронного реєстру хворих на туберкульоз   в районі

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

5. Організація виявлення та діагностики туберкульозу

Кількість лабораторій ЛПЗ району, які відповідають діючим стандартам та включені у систему контролю якості (%)

100%

 

100%

 

100%

 

100%

 

5.1. Забезпечити:

  - обладнанням лабораторії відповідно до наказу МОЗ України від 16.07.2008 № 388;

  - закупівлю витратних матеріалів;

  - обслуговування обладнання згідно з діючими стандартами

Ємільчинська ЦРЛ

Районний бюджет,

бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

 

Виявлення випадків захворюваності на туберкульоз методом мікроскопії мокротиння у загально-лікарняній мережі (%)

4,5

2,0

3,0

4,0

5.2. Забезпечити виявлення осіб, хворих на туберкульоз, за зверненням в лікувально-профілактичні заклади за методом мікроскопії мазка мокротиння

Ємільчинська ЦРЛ

Районний бюджет, бюджети сіл та селища

-

-

-

-

Кількість хворих на туберкульоз, яким проведена діагностика методом мікроскопії мазка мокротиння та направлення на посів на тверді поживні середовища (%)

95

95

95

95

5.3. Забезпечити закупівлю обладнання та витратних матеріалів для діагностики туберкульозу методом мікроскопії мазка

Ємільчинська ЦРЛ

-

-

-

-

-

Відсоток охоплення хворих на туберкульоз рентгенологічним обстеженням (%)

100

100

100

100

5.4. Забезпечити діагностику та моніторинг ефективності лікування за допомогою рентгенологічного та інших методів обстеження шляхом закупівлі відповідного обладнання, рентгенівської плівки та реагентів

Ємільчинська ЦРЛ

Районний бюджет, бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

Відсоток дітей, які охоплені туберкуліно-діагностикою (%)

100%

100%

100%

100%

5.5.Забезпечити здійснення туберкулінодіагностики шляхом закупівлі туберкуліну

Ємільчинська ЦРЛ

Районний бюджет, бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

6. Лікування та профілактика туберкульозу

Показник успішного лікування (вилікуваних та лікування завершено) серед нових випадків легеневого туберкульозу(%)

80

65

70

75

6.1. Забезпечити доступ до профілактики та лікування хворих на туберкульоз 1-3 категорій за стандартними схемами шляхом достовірної заявки на протитуберкульозні препарати

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

Відсоток осіб, які пройшли повний курс хіміопрофілак-тики ізоніазидом

90%

90%

90%

90%

 

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

Показник успішного лікування (вилікуваних та лікування завершено) серед нових випадків МР ТБ, які розпочали лікування (%)

65

40

45

55

 

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

Відсоток охоплення хворих на туберкульоз патогенетичним лікуванням, в т.ч. і для лікування побічних реакцій

95%

50%

85%

95%

6.2. Забезпечити доступ хворих на туберкульоз до патогенетичного лікування, в т.ч. і для лікування побічних реакцій

Ємільчинська ЦРЛ

Районний бюджет, бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

 

Відсоток вилікуваних хворих 1,2,4 категорії за допомогою хірургічних методів від тих, яким було проведено оперативне втручання (%)

90

75

80

85

6.3. Забезпечити направлення на хірургічного лікування хворих на легеневий і позалегеневий туберкульоз 1,2,4 категорій

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

Відсоток хворих на туберкульоз 1-4 категорії, які отримали контрольоване лікування на амбулаторному етапі (%)

90

75

80

85

6.4. Забезпечити роботу кабінетів контрольованого лікування хворих на туберкульоз 1- 4 категорій у загально-лікувальній мережі та надання ДОТ- послуг на рівні первинної ланки медико-санітарної допомоги

КУ   «Ємільчинський ЦПМСД

 

 

 

 

 

Показник перерваного лікування серед нових випадків легеневого туберкульозу (%)

5

6,8

6,5

6,5

6.5. Сприяти формуванню в хворих прихильності до безперервного лікування на амбулаторному етапі лікування

КУ   «Ємільчинський ЦПМСД

 

 

 

 

 

Відсоток хворих серед затриманих та ув’язнених, які не перервали лікування (%)

85

70

75

80

6.6. Забезпечити впровадження системи безперервного лікування в разі поміщення пацієнтів в ізоляторі тимчасового утримання затриманих та ув’язнених

Ємільчинська ЦРЛ,

Ємільчинське відділення поліції(за згодою)

 

 

 

 

7.Протидія мультирезистентому туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментоз-ноюрезистентністю

Забезпечити безперервне лікування хворих на мультирезистентний   туберкульоз

100%

100%

100%

100%

7.1. Попереджувати розвиток випадків мультирезистентного туберкульозу та туберкульозу з розширеною медикаментозною резистентністю (далі – МР/РР ТБ) шляхом безперервного лікування протитуберкульозними препаратами

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ   «Ємільчинський ЦПМСД

 

 

 

 

 

Відсоток хворих на МР ТБ, що отримують соціальну допомогу (%)

80

50

60

70

7.2. Сформувати прихильність до лікування у хворих на МР/РР ТБ шляхом надання соціальної допомоги

Райдержадміністрація

 

 

 

 

 

Кількість хворих з новими випадками мультирезистентного туберкульозу, які розпочали лікування відповідно до затверджених схем та забезпечені протитуберкульозними препаратами ІІ ряду (%)

90

70

75

85

7.3. Розширити доступ до ефективного лікування хворих на МР ТБ шляхом розподілу необхідної кількості протитуберкульозних препаратів ІІ ряду відповідно до затверджених схем лікування

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

Відсоток закладів первинної лікувально-профілактичної допомоги, що відповідають вимогам інфекційного контролю (%)

90

50

60

80

7.4. Забезпечити дотримання вимог інфекційного контролю щодо туберкульозу в закладах

КУ   «Ємільчинський ЦПМСД

 

 

 

 

Захворюваність на туберкульоз медичних працівників (на 10 тис. медичних працівників)

2

6

5

4

а) первинної лікувально-профілактичної допомоги

 

 

 

 

 

 

Кількість протитуберкульозних закладів, що відповідають вимогам інфекційного контролю, в тому числі оснащені засобами інженерного контролю (абс)

1

1

1

1

б) протитуберкульозного кабінету шляхом впровадження   інженерного контролю та заходів біобезпеки в лабораторіях мікробіологічної діагностики ТБ

 

 

 

 

 

 

 

Кількість протитуберкульозних закладів, що забезпечені засобами     індивідуального захисту органів дихання (абс.)

 

1

1

1

1

7.5. Забезпечити протитуберкульозні заклади     дезінфекційними камерами та дезінфекційними засобами, бактерицидними УФО-2 випромінювачами, установками для утилізації медичних відходів, засобами індивідуального захисту працівників протитуберкульозного кабінету залежно від небезпеки робочого місця та пацієнтів, потенційних носіїв мікобактерій туберкульозу, в т.ч. у ізоляторі тимчасового утримання

Ємільчинська ЦРЛ

Районний бюджет, бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

Відсоток медичних працівників, які пройшли навчання з інфекційного контролю

1

1

1

1

7.6. Прийняти участь у навчанні з інфекційного контролю щодо ТБ на обласному рівні

Ємільчинська ЦРЛ , КУ «Ємільчинський ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

Проведення дослідження стійкості МБТ до протитуберкульозних препаратів

 

 

 

 

7.7. Забезпечити направлення хворих з хіміорезистентний туберкульозом в ОПТД для визначення стійкості МБТ до протитуберкульозних препаратів другого ряду

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

 

Налагодити систему надання соціально-психологічної допомоги вразливим групам населення силами громадських організацій

 

 

 

 

7.8. Залучати громадські організації до роботи з групами ризику щодо захворювання на туберкульоз

Райдержадміністрація,сільські та селищні ради(за згодою),  

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ   «Ємільчинський ЦПМСД

 

 

 

 

 

 

Залучати громадські організації до співпраці із фтизіатричною службою

 

 

 

 

7.9. Поліпшити доступ до груп населення, з якими складно встановити контакт, і вразливих груп населення силами громадських організацій

Райдержадміністрація,сільські та селищні ради(за згодою),   Ємільчинська ЦРЛ

КУ «Ємільчинський ЦПМСД

 

 

 

 

 

8. Реалізація спільних заходів протидії поєднаної патології туберкульозу та ВІЛ інфекції/СНІДу

Наявність порядку координації та реалізації заходів щодо затвердженого Плану спільних заходів протидії ко-інфекції ТБ/ВІЛ на районному рівні (абс.)

1

1

 

 

8.1. Розробити порядок координації та реалізації Плану спільних заходів щодо протидії ко-інфекції ТБ-ВІЛ на 2017 – 2019 роки на районному рівні, включно з заходами з профілактики, діагностики, ведення випадку захворювання на ко-інфекцію

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

Профілактичне лікування котри-моксазолом відповідно до потреби   (%)

100

60

70

80

8.2. Забезпечити доступ хворих на ТБ/ВІЛ до лікування опортуністичних інфекцій

Райдержадміністрація,Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

Відсоток хворих на ТБ/ВІЛ, які отримують АРТ (%)

98

98

98

98

8.3. Забезпечити доступ хворих на ТБ/ВІЛ до антиретровірусної терапії

Райдержадміністрація, Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

 

Відсоток хворих на туберкульоз 1-4 категорій, що пройшли тестування на ВІЛ (%)

98

98

98

98

8.4. Забезпечити проведення до- та після- тестового консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію хворих на туберкульоз

Ємільчинська ЦРЛ

 

 

 

 

9. Створення сприятливого соціального середовища для подолання   епідемії туберкульозу

Розробити та затвердити регіональний план заходів з інформування населення щодо профілактики захворювання на туберкульоз

1

1

 

 

9.1. Розробити та забезпечити впровадження районного плану заходів з інформування населення щодо профілактики захворювання на туберкульоз

Ємільчинська ЦРЛ,

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

 

 

 

 

Впровадити регіональний план заходів з інформування населення щодо профілактики захворювання на туберкульоз

1

1

 

 

9.2. Забезпечити видання та розповсюдження серед населення району інформаційних матеріалів та соціальної реклами щодо профілактики та лікування туберкульозу

Райдержадміністрація,сільські та селищні ради (за згодою), Ємільчинська ЦРЛ,

КУ «Ємільчинський ЦПМСД»

Районний

Бюджет, бюджети сіл та селища

В межах фінансових можливостей

Всього

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В межах фінансових можливостей

 
                     
Ви тут: Головна Документи Програми Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2020 роки