Положення про премію Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка

Положення
про премію Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка

1. Премія Ємільчинської районної ради і районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка ( далі - Премія) заснована 7 вересня 2001 року рішенням 17 сесії

Ємільчинської районної ради 3 скликання. Щорічний фонд Премії складає 5 (п’ять) тисяч гривень. Розмір грошової частини Премії лауреата – 333 грн. (триста тридцять три) гривні.

2. Премія присуджується обдарованим дітям- випускникам загальоосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, інших шкіл, студій району за напрямками обдарувань за досягнені ними особливі успіхи.

3. Щорічно визначається 15 лауреатів Премії за такими напрямками:

-         математичні дисципліни,

-         природничі дисципліни,

-         гуманітарні дисципліни,

-         фізична культура і спорт,

-         художня та виконавська майстерність, прикладне та декоративне мистецтво - по три у кожному з напрямків.

4. Одна і та ж особа може бути лауреатом Премії тільки один раз і тільки в одному з напрямків знань чи обдарувань.

5.Для конкурсного відбору кандидатур на здобуття Премії районна рада утворює комісію у складі 11 чоловік..Рішення комісії є правомірним, якщо на засіданні присутні не менше 2/3 її членів.Рішення ухвалюється відкритим голосуванням. При однаковій кількості голосів “за” і “проти” перевага надається особі, за яку проголосував голова комісії.

6. Однією з умов нагородження Премією є участь претендентів в олімпіадах, конкурсах, змаганнях, виставках, фестивалях тощо.Як правило, учасники цих заходів повинні бути переможцями їх районних етапів, призерами обласних, учасниками республіканських та міжнародних турнірів, конкурсів, фестивалів і т.ін.

Кандидатури на здобуття Премії висуваються педагогічними колективами, іншими позашкільними установами, які подають в районну комісію щороку до 1 травня такі документи:

-         подання - клопотання про присудження Премії,

-         характеристику кандидата на здобуття Премії,

-         виписку рішення педагогічної ради або іншого повноважного органу,

-         табель про успішність за останній рік,

-         матеріали, розробки, дипломи, грамоти, творчі роботи,публікації в пресі або їх копії та інші відомості про успіхи та досягнення осіб, які висуваються на здобуття Премії.

7. Комісія щороку до 1 червня приймає рішення про присудження Премії кандидатам. Рішення обов’язково   оприлюднюється в газеті “Народна трибуна”.

8. Фінансування видатків, пов’язаних з виплатою грошової частини Премії,

     здійснюється за   рахунок асигнувань, передбачених у місцевому бюджеті.       

9. Свідоцтво лауреата і грошова частина Премії вручаються в урочистій обстановці

     головою районної ради, головою райдержадміністрації, їх заступниками.

10. В районній раді ведеться книга “Лауреати премії Ємільчинської районної ради і

     районної державної адміністрації імені І.Ф. Прокопенка ”.

      

      Заступник голови районної ради                                                     О.В. Ващук

ПОЛОЖЕННЯ про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ району

trizyb1{jathumbnail off}
Україна
Ємільчинська районна рада
Житомирської області  
                                                                                         РІШЕННЯ                                                                                                                              

Сьома       сесія                                                                                              VІ скликання
від 23.09.2011     2011 року     № 129

Про   затвердження   Положення
про порядок списання майна, що
перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ району

         Відповідно до статті 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності від 19.09.2011 р. , районна рада

            ВИРІШИЛА :

            1. Затвердити Положення про порядок списання майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району (додається).

            2.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

Голова ради                                                                   П.С.Лісовий

Додаток
до рішення районної ради

                                                                                                                                                                                   від 23.09.2011 р.  № 129

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок списання майна спільної власності
територіальних громад сіл, селищ району

 1. 1.Це Положення розроблено відповідно до законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” та Типової інструкції про порядок списання майна бюджетних установ, затвердженої наказом Міністерства фінансів України та Державного казначейства України від 29.11.10 № 447 для підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад сіл, селищ району.
 2. 2.З балансів підприємств, установ, організацій, відповідно до вимог цього Положення, можуть бути списані матеріальні цінності:

а) необоротні активи – будинки та споруди, машини та обладнання, транспортні засоби, інструменти, прилади та інвентар, інші основні засоби (крім земельних ділянок та капітальних витрат на поліпшення земель), інші нематеріальні активи;

б) запаси – сировина і матеріали, обладнання, конструкції і деталі до установок, малоцінні та швидкозношувані предмети, медикаменти, продукти харчування, паливо, запасні частини до машин і обладнання, господарські матеріали і канцелярське приладдя, інші матеріали.

Музейні цінності списуються в установленому чинним законодавством порядку.

Матеріальні цінності спеціального призначення списуються за окремими нормативними актами, розробленими відповідними міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, за погодженням із галузевими управліннями.

3. Списанню підлягають матеріальні цінності як такі, що:

а) непридатні для подальшого використання;

б) морально застаріли;

в) виявлені в результаті інвентаризації як недостача;

г) фізично зношені;

д) пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за умови, що відновлення їх є неможливим або економічно недоцільним і вони не можуть бути реалізовані).

Крім того, списанню підлягають будівлі, споруди, що підлягають знесенню у зв’язку з будівництвом нових об’єктів, та такі, що зруйновані внаслідок атмосферного впливу і тривалого використання.

4. Знос, нарахований у розмірі 100 відсотків вартості на необоротні активи, які придатні для подальшої експлуатації, не може бути підставою для їх списання.

5. Списання з балансу установи, організації, підприємства матеріальних цінностей здійснюється шляхом їх:

- продажу;

         - безоплатної передачі;

         - ліквідації (на підставі акта).

6. Для визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення їх відновлювального ремонту, а також для оформлення необхідної документації на списання цих цінностей наказом керівника підприємства, установи, організації щорічно створюється комісія, яка діє протягом року, у складі:

керівника або його заступника (голова комісії);

головного бухгалтера або його заступника (в установах, організаціях і підприємствах, у яких штатним розписом посада головного бухгалтера не передбачена, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);

         керівників груп обліку (в установах, організаціях і підприємствах, які обслуговуються централізованими бухгалтеріями) або інших працівників бухгалтерії, які обліковують матеріальні цінності;

         особи, на яку покладено відповідальність за збереження матеріальних цінностей;

         інших посадових осіб (на розсуд керівника підприємства, установи, організації).

        Наказ про створення постійно діючої комісії поновлюється щорічно або за потребою.

         Право визначення непридатності матеріальних цінностей і встановлення неможливості або неефективності проведення відновлювального ремонту, а також оформлення необхідної документації наказом керівника установи, організації, підприємства може бути надано щорічній інвентаризаційній комісії.

         Для участі в роботі комісії із встановлення непридатності автомобілів, нагрівальних котлів, підйомників та інших необоротних активів, які перебувають під наглядом державних інспекцій, запрошується представник відповідної інспекції, який передає комісії свій письмовий висновок про неможливість або неефективність проведення відновлювального ремонту, що додається до акта. У тих установах, організаціях, підприємствах, де технічне обслуговування здійснюється своїми штатними спеціалістами, акт чи довідка готуються ними. У цьому випадку до складу комісії входить відповідальний спеціаліст даної установи.

Для списання музейних цінностей або матеріальних цінностей спеціального призначення комісія створюється за окремим наказом керівника установи.

 1. 7. Постійно діюча комісія підприємства, установи, організації:

- проводить огляд матеріальних цінностей для складання акта про їх списання, використовуючи при цьому необхідну технічну документацію (технічні паспорти, поетажні плани, відомості дефектів та інші документи), а також дані бухгалтерського обліку, і встановлює можливість або неможливість відновлення і подальшого використання матеріальних цінностей у даній установі, організації, підприємстві, вносить пропозиції про їх продаж, передачу чи ліквідацію;

- встановлює конкретні причини списання об’єкта : фізичний або моральний знос, реконструкція, порушення нормальних умов експлуатації, аварія та інше;

- встановлює осіб, з вини яких трапився передчасний вихід матеріальних цінностей із ладу (якщо такі є);

- встановлює можливість використання окремих вузлів, деталей, матеріалів списаного об’єкта і проводить їх оцінку;

- здійснює контроль за вилученням зі списаних цінностей придатних вузлів, деталей та матеріалів із кольорових і дорогоцінних металів, визначає їх кількість, вагу та контролює їх здавання на відповідний склад;

- визначає вартість списання матеріальних цінностей.

У разі, коли обладнання списується у зв’язку з будівництвом нових, розширенням, реконструкцією та технічним переоснащенням діючих об’єктів, комісія перевіряє його наявність у плані реконструкції та технічного переоснащення, затвердженому організацією вищого рівня, і робить в акті про списання посилання на пункт та дату затвердження плану.

8. За результатами обстеження комісією складаються акти про списання матеріальних цінностей.

                                                   При списанні необоротних активів складається відповідний акт за типовою формою “Акт про списання автотранспортних засобів” (додаток 1), “Акт про списання основних засобів” (додаток 2), „Акт про списання з балансу вилученої з бібліотеки літератури” (додаток 3).

При списанні запасів складається акт за типовою формою „Акт списання”.

При списанні матеріальних цінностей можуть складатися акти довільної форми із зазначенням вичерпної інформації щодо їх кількісних та якісних показників, а також причин вибуття (списання).

В актах на списання зазначаються дані, які характеризують об’єкт: рік виготовлення або будівництва, дата його отримання установою, первісна балансова вартість, сума нарахованого зносу за даними бухгалтерського обліку, кількість проведених капітальних ремонтів та інше.

В акті про списання матеріальних цінностей детально висвітлюються причини вибуття об’єкта, стан основних частин, деталей і вузлів, конструктивних елементів та обґрунтовується недоцільність і неможливість їх відновлення.

При списанні автотранспортних засобів, крім того, вказується пробіг автомобіля і дається технічна характеристика агрегатів і деталей автомобіля та можливість подальшого використання основних деталей і вузлів, які можуть бути отримані в результаті демонтажу.

При списанні з балансів матеріальних цінностей, які вибули внаслідок аварій, до акта про списання додається копія акта про аварію з поясненням причин, які викликали аварію, та вказуються заходи, вжиті щодо винних осіб.

Якщо в результаті ліквідації матеріальних цінностей окремі деталі, вузли, матеріали можуть бути використані чи підлягають передачі в установленому порядку, комісією додатково складається акт про оцінку таких цінностей.

9. Акти про списання матеріальних цінностей, складені комісією, затверджуються керівником підприємства, установи, організації.

Відповідальність за достовірність наданої районній раді інформації покладається на керівника підприємства, установи, організації та членів комісії.

10. Дозвіл на списання з балансу матеріальних цінностей надається керівником установи, районною радою, головою районної ради залежно від вартості матеріальних цінностей та причин списання.

11. Дозвіл на списання матеріальних цінностей як таких, що непридатні для подальшого використання, морально застаріли, фізично зношені, пошкоджені внаслідок аварії чи стихійного лиха (за винятком виявлених у результаті інвентаризації як недостача) надається в такому порядку:

а) вартістю за одиницю (комплект) в розмірі до 2 500 грн.:

- малоцінного інвентарю - з дозволу керівника установи, організації, підприємства;

- основних засобів – з дозволу голови районної ради;

б) вартістю за одиницю(комплект)   від 2 500 грн. - з дозволу районної ради.

Для підготовки дозволу на списання до районної ради необхідно представити такі документи:

- звернення установи, організації, підприємства з техніко-економічним обґрунтуванням доцільності списання майна;

- акт про списання матеріальних цінностей, складений комісією і затверджений керівником установи, організації, підприємства (додатки 1, 2, 3);

- відомість розрахунку вартості основних засобів, які підлягають списанню, згідно з даними бухгалтерського обліку (додатки 4, 5);

- письмовий висновок (заключення, акт) спеціаліста організації, що здійснює технічне обслуговування (обстеження технічного стану) та ремонт матеріальних цінностей, або спеціаліста установи, організації, підприємства,    з балансу якої списуються матеріальні цінності (в посадових обов’язках якого передбачено проведення таких робіт), про їх непридатність для подальшого використання, неможливість або економічну недоцільність проведення відновлювального ремонту;

- копія наказу керівника установи, організації, підприємства про створення постійно діючої комісії, завірена відповідальною особою;

- копія технічної документації (при наявності).

12. Недостача матеріальних цінностей, виявлена в результаті інвентаризації: понад норми природних втрат, втрати від псування, стихійного лиха (повені, пожежі та інше), а також, коли конкретні винуватці не встановлені (втрати від нерозкритих крадіжок тощо), списуються з балансів лише після ретельної перевірки дійсної відсутності винних осіб і вжиття потрібних заходів задля недопущення фактів – з дозволу районної ради .

У документах, які установи подають для оформлення списання недостачі понад норми природних втрат і втрат від псування матеріальних цінностей, слід вказати заходи, яких вжито задля попередження таких втрат.

13. Списання з балансу установи, організації, підприємства основних засобів та інших необоротних активів (за винятком пошкоджених внаслідок аварії чи стихійного лиха, морально застарілих, фізично зношених та виявлених у результаті інвентаризації як недостача) до закінчення періоду нарахування зносу на них не може бути здійснено.

14. Списання матеріальних цінностей проводиться за первісною вартістю або за відновлювальною вартістю (у разі проведення індексації або переоцінки матеріальних цінностей).

     При списанні основних засобів, що були в експлуатації, в документах поряд з їх первісною (відновлювальною) вартістю вказується сума нарахованого зносу.

      15. Розбирання та демонтаж матеріальних цінностей, які втратили своє виробниче призначення або стали непридатними, проводяться тільки після отримання дозволу районної ради на їх списання. Демонтаж, розбирання та списання з балансу майна, відповідно до цього Положення, здійснюється безпосередньо установою, на балансі якої обліковується це майно.

16. Усі деталі, вузли і агрегати розібраного та демонтованого обладнання, які придатні для ремонту іншого обладнання, а також матеріали, отримані від ліквідації необоротних активів, оприбутковуються на відповідних субрахунках бухгалтерського обліку, а непридатні деталі та матеріали оприбутковуються як інші матеріали і підлягають обов’язковій здачі установі, на яку покладено збір такої сировини.

Також підлягають обов’язковій здачі виготовлені із кольорових металів деталі та вузли, які не використовуються в даній установі, організації, підприємстві, для ремонту машин, інструментів, приладів, обладнання.

17. Деталі і вузли, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, вилучені після демонтажу матеріальних цінностей, підлягають здачі на спеціалізовані підприємства України, що здійснюють приймання та переробку відходів і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння в порядку, визначеному чинним законодавством України.

За наявності відомчих або централізованих пунктів, що займаються збиранням і демонтажем техніки, апаратури, приладів та інших виробів, останні здаються без демонтажу, цілим комплектом.

Забороняється знищувати, викидати, здавати в лом техніку, апаратуру, прилади та інші вироби, що містять дорогоцінні метали і дорогоцінне каміння, без попереднього вилучення і одночасного оприбуткування цінних деталей.

Забороняється передача, списання і продаж техніки, апаратури та інших необоротних активів за цінами, нижчими від вартості дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, що міститься в них, за врахуванням витрат на їх вилучення.

18. Посадові особи, які порушили порядок зберігання матеріальних цінностей або безгосподарно ставились до них (знищення, підпалювання тощо), несуть відповідальність згідно з чинним законодавством.

Відшкодування сум збитків здійснюється відповідно до Закону України “Про визначення розміру збитків, завданих підприємству, установі, організації розкраданням, знищенням (псуванням), нестачею або втратою дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння або валютних цінностей” та постанови Кабінету Міністрів України від 22.01.96 № 116 “Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей”.

19. Списання матеріальних цінностей з обліку (як ліквідація на підставі акта про списання) проводиться лише у випадках, коли подальше використання цих цінностей неможливе або економічно недоцільне.

20. Кошти, отримані установами, організаціями, підприємствами від списання майна за здані у вигляді брухту і відходів чорні, кольорові метали, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння залишаються у розпорядженні установи, організації, підприємства.

21. Установи, організації, підприємства, яким надано дозвіл на списання матеріальних цінностей, згідно з цим Положенням зобов’язані у місячний термін повідомити про списання обласну раду.

Керівники установ, підприємств та організацій є відповідальними за дотримання порядку списання майна.

 

Заступник голови районної ради                              О.В. Ващук

 

                                                                                                                                                                             Додаток 1

                                  до Положення про порядок списання                                                              

 

 

 

(назва установи)

 

 

Ідентифікаційний код ЄДРПУ

 

 

                                                       Код за ДКУД

 

 

          

                                                                             "ЗАТВЕРДЖУЮ"

 

 

(посада)

 

М.П.

(прізвище, ім`я та по батькові, підпис)

"____" ______________ 20 __ р.

 

АКТ № _______

про списання автотранспортних засобів

Від

діл

Дебет

Кредит

Вар-тість

Номер

Знос

Рік ви-пу-ску

Дата вве-дення

в експлу-атацію

Пробіг (км)

Рахунок, суб-раху-нок

Код аналі-тично-го обліку

Раху-нок, субра-хунок

Код ана-літич-ного обліку

Ін-вен-тар-ний

Завод-ський

З по-чатку експлу-атації

Після остан-нього ремон-ту

Балансова вартість:

 

 

 

 

 

 

 

 

- початкова

 

 

 

 

 

 

 

 

- після індексації

 

 

 

 

 

 

 

 

- залишкова

 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія, призначена наказом від   "__" _________ 20____ р. № ____

                                  

провела огляд автомобіля (причепа, напівпричепа)

               марка __________ модель___________ тип: _________

               вантажопідйомність        двигун № _______ шасі_________ державний номерний знак ________________

технічний паспорт № ______________ маса об`єкта за паспортом ___________

наявність дорогоцінних металів:_________________________________________

що належить:_________________________________________________________

                                                     (назва установи)

Адреса установи:_____________________________________________________

Внаслідок огляду_______________________ його агрегатів, вузлів і механізмів

                        (автомобіля, причепа, напівпричепа)

та ознайомлення з документами (паспортом, формуляром) комісія встановила:

 1. 1.Перебуває на балансі установи з "__" __________ ____р.
 2. 2.Кількість ремонтів___________ на суму ______________­­­­­__________ грн.

                                                                                      (прописом)                                                

Зовнішній стан автомобіля (причепа, напівпричепа) _____________________

__________________________________________________________________

На автомобілі (причепі, напівпричепі) відсутні такі вузли та деталі:

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Технічна характеристика агрегатів та деталей

автомобіля (причепа, напівпричепа)

№ з/п

Найменування агрегатів

Придатні для користу-вання

Відсоток

 

придат-ності

Підля

Гають

віднов

ленню

Непридатні

Виявлені дефекти

1

Рама

 

 

 

 

 

2

Кузов

 

 

 

 

 

3

Кабіна

 

 

 

 

 

4

Двигун:

 

 

 

 

 

 

карбюратор

 

 

 

 

 

 

стартер

 

 

 

 

 

 

генератор

 

 

 

 

 

 

компресор

 

 

 

 

 

 

пневмогальма

 

 

 

 

 

5

Коробка передач

 

 

 

 

 

6

Задній міст і карданний вал заднього мосту

картер

диски коліс

ресори

 

 

 

 

 

7

Передній міст і рульове управління

передня вісь

диски коліс

ресори

механізми рульового управління

 

 

 

 

 

8

Інші

радіатор

крила і підніжки

капот

фари

скло

акумулятори

амортизатори

головний гальмовий циліндр

 

 

 

 

 

 

У графах 3, 5, 6 вказується: так,  ні.

Висновки комісії ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Додаток: перелік документів, що додаються

____________________________________________________________________

 

Голова комісії: _________________

                                   (посада)

 

       (підпис)

 

     (прізвище, ініціали)

 

Члени комісії: _________________

                                    (посада)

 

       (підпис)

 

     (прізвище, ініціали)

 

                         _________________

                                   (посада)

 

       (підпис)

 

     (прізвище, ініціали)

 

 

Підлягають оприбуткуванню такі деталі та вузли:

Номер

Найменування

Одиниця виміру

Кіль-кість

Ціна (грн.)

Сума (грн.)

За по-рядком

По ката-логах

Номен-клатура

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розрахунок результатів списання автомобіля (причепа, напівпричепа)

Разом _______ грн.

                                                                                    

Витрати на списання

Надійшло від списання

Найменування документів

Стаття витрат

Сума (грн.)

Цінності

Найменування документів

Кіль-

кість

Сума (грн.)

Вид

Номенкла-турний номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати списання: __________________________________________________

                                                   вибуття основних засобів відмічено

У картці ________________.

 

 

"_______" __________ 20____р.

Головний бухгалтер_______________________________

                                                                                               (підпис)         (прізвище, ініціали)


                                                                                                                 Додаток 2

до Положення про порядок списання                                                              

 

 

 

 

(назва установи)

 

 

 

Ідентифікаційний

код ЄДРПУ

 

 

 

                                            

                                             Код за ДКУД

              

                                                                                           ЗАТВЕРДЖУЮ

                                 А   К Т

 

ПРО СПИСАННЯ ОСНОВНИХ

 

ЗАСОБІВ

(посада)

 

 

(прізвище, ім`я та по батькові, підпис)

"____" ______________ 20 __ р.

М.П.

 

Номер документа

Дата складан

ня

 

 

Відділ

Дебет

Кредит

Сума

Знос

Інвентар-ний номер

рахунок, субрахунок

код аналітич-ного обліку

рахунок, субраху-нок

код аналітично-го обліку

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комісія, призначена наказом ______ від "__" ______________ 20___ р. № __________________

на підставі ___________________________________________________________

здійснила огляд _____________________________________________________________________

                             (найменування об`єкта)

У результаті огляду комісія встановила щодо об`єкта:

 1. 1.Надійшов в установу "___" ________ _______р.
 2. 2.Кількість ремонтів __________________ на суму ________________________ грн.
 3. 3.Маса об`єкта за паспортом: ___________________________________________________________________
 4. 4.Наявність дорогоцінних металів:____________________________________________________________
 5. 5.Технічний стан та причина списання _____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________      

Код

 

 

Устаткування

Рік випуску (побудови)

Дата введення в експлуатацію, місяць, рік

Вид

Код

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Висновок комісії: ____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Додаток: перелік документів, що додаються ______________________________ ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Голова комісії: ________________

                                   (посада)

 

         (підпис)

 

       (прізвище, ініціали)

 

Члени комісії:________________

                                   (посада)

 

         (підпис)

 

       (прізвище, ініціали)

 

                          _________________

                                   (посада)

 

         (підпис)

 

       (прізвище, ініціали)

 

Розрахунок результатів списання об`єкта

 

Витрати за списанням

Надійшло від списання

Найменування документа

Статті витрат

Сума

Найменування документа

Вид цінностей

Кількість

Сума

1

2

3

4

5

6

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати списання: ___________________________________________________

У картці ________________ вибуття основних засобів відмічено.

 

"__" _____________20___р.

Головний бухгалтер_______________________________

                                                                                       (підпис)               (прізвище, ініціали)

 

 

                                              

                                                   Додаток 3

                                                                                    до Положення про списання

 

Ідентифікаційний

код ЄДРПУ

 

 

 

                                             Код за ДКУД

              

                                                                        Затверджую

                                                                                  ___________________________________________

                                                                                                          (посада)

                                                                                  ___________________________________________

                                                                                         (прізвище, ім`я, по батькові)

                                                           М.П.           „_______”________________ 20___ р.

 

Код установи

Інвентарний номер

Основний рахунок

Кореспондуючий рахунок

 

 

 

 

 

А К Т     № ______

про списання з балансу ___________________________ вилученої з бібліотеки літератури

 

„____” ___________ 20___р. комісія, призначена наказом по ____________________________________________________________________

                                                                 (назва установи)

від „­­­­­­____"______________20____р.  №  _____  у складі_________________________________ ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

здійснила перевірку стану застарілої (зношеної) літератури в бібліотеці і постановила, що література, перерахована в описі, підлягає списанню і вилученню з обліку.

Додаток: опис на вилучення з бібліотеки застарілої (зношеної) літератури.

В інвентарній книзі бібліотеки вибуття літератури відмічено.

 

Голова комісії ________________   ____________ _____________________________

                                (посада)                               (підпис)             (прізвище та ініціали)

Члени комісії: ________________   ____________ _______________________

                                 (посада)                                (підпис)             (прізвище та ініціали)

                         ________________   ____________ ___________________

                                 (посада)                               (підпис)             (прізвище та ініціали)

                      

Списана література здана місцевим установам, що займаються заготівлею вторинної сировини, за квитанцією № ________ від ________________20__р.

 

Голова комісії ________________   ____________ _____________________________

                                  (посада)                               (підпис)             (прізвище та ініціали)

Члени комісії: ________________   ____________ _______________________

                                 (посада)                               (підпис)            (прізвище та ініціали)

                         ________________   ____________ ___________________

                                 (посада)                               (підпис)             (прізвище та ініціали)                

                          

____________________________________                     „__”__________20___ р.

             (назва установи)

 

 

до акта № ______   від „____”____________20___р.

 

ОПИС

на вилучення з бібліотеки морально застарілої і фізично

зношеної літератури (непотрібне викреслити)

 

№ з/п

Інвентарний номер

Автор книги і назва

Кількість

Ціна за одиницю

Сума

 

грн.       коп.

На підставі яких документів проведене вилучення

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього на суму ___________________________

 

 

Голова комісії ________________   ____________ _______________________

                                 (посада)                               (підпис)             (прізвище та ініціали)

Члени комісії: ________________   ____________ _______________________

                                  (посада)                               (підпис)             (прізвище та ініціали)

                         ________________   ____________ _______________________

                                 (посада)                              (підпис)             (прізвище та ініціали)

                


     Додаток 4

до Положення про порядок списання

ВІДОМІСТЬ

розрахунку вартості машин, обладнання, транспортних засобів

станом на __________________20____р.

 

Код за ЗКПО______________________________________________________________

(повна назва підприємства)

з/п

Ін вен-тарний номер

Назва об’єкта, державний номерний знак

Номер двигу-на

Номер шасі

Рік випус-ку

Балансо-ва вартість (грн.)

Нарахо-ваний знос

( грн.)

Залиш-кова вартість(грн.)

Експерт-на оцінка, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

Члени комісії: _________________________                                           ____________________                                  

                                           (підпис)                                                              (Прізвище, ініціали)

                                      

________________________                                                                           __________________

________________________                                                                       ____________________

___________________________                                                                 ____________________

      

М.П.            

 

“____” ________________20____р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 5

до Положення про порядок списання

ВІДОМІСТЬ

розрахунку вартості будівель, споруд і передавальних пристроїв

станом на __________________20____р.

 

Код за ЗКПО_______________________________________

(повна назва підприємства)

 

з/п

Інвентар-ний номер

Назва об’єкта, місцезнаходжен-ня

Рік введення в експлуата-цію

Балансо-ва вартість, грн.

Нарахова-ний знос,

грн.

Залишкова вартість, грн.

Експертна оцінка, грн.

1

2

3

4

5

6

7

8

 

 

 

 

 

 

Члени комісії: _________________________                                           ____________________                                  

                                           (підпис)                                                             (Прізвище, ініціали)

                                      

________________________                                                                       ____________________

________________________                                                                       ____________________

 

 

М.П.                                                    

 

“____” ________________20____р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району

                                                                            

trizyb1{jathumbnail off}
Україна
Ємільчинська районна рада
Житомирської області
РІШЕННЯ

Сьома       сесія                                                                                              VІ скликання
від 23.09.2011     2011 року     № 125

Про   затвердження     Положення про
оренду майна, що є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ району

         Відповідно до статті 60 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності , районна рада

            ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити   Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району   (додається).
 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

               Голова ради                                                                   П.С.Лісовий

 

ПОЛОЖЕННЯ
про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад
сіл, селищ району

1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

1.1. Це Положення розроблене відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про оренду державного та комунального майна” з метою встановлення єдиного порядку передачі в оренду окремого індивідуально визначеного майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ району та знаходиться на балансі підприємств, установ, організацій.

1.2. Орендодавцями є підприємства, організації, установи, на балансі яких перебуває майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

1.3. Орендарями можуть бути господарські товариства, створені членами трудового колективу підприємства, його структурного підрозділу, інші юридичні особи та громадяни України, фізичні та юридичні особи іноземних держав, міжнародні організації.

Фізична особа, яка бажає укласти договір оренди комунального майна з метою використання його для підприємницької діяльності, до укладення договору зобов'язана зареєструватись як суб‘єкт підприємницької діяльності.

1.4. Передача в оренду комунального майна здійснюється на конкурсних засадах, крім комунального майна, що передається в оренду бюджетним установам, музеям, підприємствам і громадським організаціям у сфері культури і мистецтв (у тому числі національним творчим спілкам та їх членам під творчі майстерні), громадським організаціям ветеранів, громадським організаціям інвалідів; центрам професійної, соціальної реабілітації інвалідів та центрам ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів, а також підприємствам та організаціям громадських організацій інвалідів, яким визначена доцільність надання державної допомоги відповідно до статей 14-1, 14-2 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”, Пенсійному фонду України та його органам, державним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження, вітчизняним видавництвам та підприємствам книгорозповсюдження книжкової продукції, що забезпечують підготовку, випуск та (чи) розповсюдження не менш як 50 відсотків книжкової продукції державною мовою (за винятком видань рекламного та еротичного характеру).релігійним організаціям для забезпечення проведення богослужінь, релігійних обрядів та церемоній.

Без процедури проведення конкурсу може бути надано в оренду нерухоме майно за умови укладення договору оренди строком на один місяць і менше (без наступної пролонгації) та (або) якщо загальна площа об’єкта оренди складає п‘ять і менше квадратних метрів, а також окреме індивідуально визначене майно підприємства, установи, організації (крім нерухомого), у разі, якщо зазначене майно знаходиться в приміщенні, що передано в оренду.

 

                             2. ПЕРЕДАЧА В ОРЕНДУ МАЙНА

2.1. Підприємства, установи, організації звертаються до районної ради з клопотанням щодо надання дозволу виступати орендодавцем майна, що перебуває у них на балансі і належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ району.

До клопотання додається:

- копія заяви на ім’я керівника підприємства, установи, організації – балансоутримувача майна фізичної або юридичної особи, яка має намір укласти договір оренди;

-        копія свідоцтва про державну реєстрацію;

- копія довідки органу податкової служби про відсутність заборгованості зі сплати податків;

- належним чином оформлена довіреність, видана представнику юридичної або фізичної особи з наданням повноважень щодо погодження розміру орендної плати (подається у разі неявки керівника);

- довідка щодо відсутності рішення про порушення проти суб'єкта господарювання справи про банкрутство.

Крім того, додатково подаються копії:

- юридичними особами - установчих документів, довідки органу статистики про включення юридичної особи до ЄДРПОУ, у разі, якщо юридична особа є бюджетною установою (організацією), довідки органу Державного казначейства про стовідсоткове бюджетне фінансування;

- фізичними особами - паспорта (стор. 1, 2, 11), довідки про присвоєння ідентифікаційного номера.

2.2. Для продовження або переукладення на новий термін договору оренди майна балансоутримувач до заяви орендаря додає:

- належним чином оформлену довіреність, видану представнику орендаря юридичної особи;

- копії установчих документів (для юридичних осіб);

- копії паспорта, свідоцтва про державну реєстрацію та ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

- копію свідоцтва про державну реєстрацію;

- копію договору страхування орендованого майна.

Всі копії документів засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності) та підписом керівника із зазначенням дати. Заява реєструється орендодавцем при умові подачі всіх документів, передбачених цим пунктом. В іншому випадку документи повертаються особі, яка їх надала.

 

2.3. Узагальнення поданих матеріалів для отримання дозволу на оренду майна та підготовку їх на розгляд постійної комісії районної ради з питань бюджету та комунальної власності робить відділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради.

2.4 . Порядок розгляду питань постійною комісією регулюється Положенням про постійні комісії районної ради.

2.5. За наслідками розгляду постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності вносить рекомендації сесії ради щодо надання або відмови у наданні дозволу на оренду майна.

2.6. Дозвіл на оренду майна надається районною радою за рекомендацією постійної комісії районної з питань бюджету та комунальної власності.

2.7. Проект рішення районної ради з даного питання готує відділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради.

2.8. Орендодавець замовляє або складає (у випадку наявності такого права) звіт з незалежної оцінки об’єкта оренди, забезпечує рецензування цього звіту з подальшим відшкодуванням витрат орендарем.

 

                 3. КОНКУРС НА ПРАВО ОРЕНДИ МАЙНА

3.1.Конкурс на право оренди майна проводиться при наявності двох і більше клопотань щодо оренди від потенційних орендарів на один об’єкт оренди і за умови відсутності заяви від підприємств, установ, організацій, зазначених в пункті 1.4 даного Положення .Конкурс може поводитись і в інших випадках, враховуючи економічну привабливість і місце розташування об’єкта оренди.

3.2. Приймає рішення про оголошення конкурсу та виконує функції конкурсної комісії постійна комісія районної ради з питань бюджету та комунальної власності.

3.3. Конкурс на право укладення договору оренди об’єкта полягає у визначенні орендаря, який запропонував найбільшу орендну плату та найкращі умови експлуатації об’єкта при обов’язковому забезпеченні виконання інших умов конкурсу .

3.4. Оголошення про конкурс розміщується в газеті «Народна трибуна» не пізніше, ніж за 10 календарних днів до дати проведення конкурсу і повинно містити такі відомості:

- інформацію про об’єкт (назва, місцезнаходження);

- умови конкурсу (ефективне використання об'єкта оренди за зазначеним в оголошенні цільовим призначенням ;

- розмір початкової орендної плати;

- кінцевий термін прийняття документів на участь у конкурсі;

- іншу інформацію.

Одночасно всі особи, що подали заяви на оренду до оголошення конкурсу, письмово повідомляються про оголошення конкурсу.

3.5. Для участі в конкурсі подається:

- заява на участь у конкурсі з інформацією, яка відповідає умовам конкурсу, зазначеним в оголошенні;

- матеріали, передбачені підпунктом 2.1. цього Положення.

3.6. Учасники конкурсу в окремому запечатаному конверті з позначкою “На конкурс по оренді” подають на розгляд конкурсної комісії надруковану на фірмовому бланку та завірену мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови їх наявності) і підписом керівної особи конкурсну пропозицію, в якій повинно міститись: зобов’язання (пропозиція) щодо розміру місячної орендної плати за 1 кв.м (без ПДВ), який не може бути меншим, ніж зазначено в оголошенні; термін, на який буде укладено договір оренди; виконання умов конкурсу; додаткові зобов’язання по експлуатації об’єкта. Конверти розпечатуються на засіданні конкурсної комісії.

3.7. Після розпечатування конвертів до конкурсу допускаються учасники, пропозиції яких відповідають умовам конкурсу. Конкурс здійснюється в один етап.

3.8. Конкурсна комісія визначає переможця за критеріями, встановленими підпунктом 3.3. цього Положення та умовами конкурсу та вносить пропозиції сесії районної ради.

3.9. Переможець конкурсу на право оренди індивідуально визначеного майна компенсує витрати орендодавця на здійснення незалежної оцінки об’єкта оренди та її рецензування.

3.10. У випадку надання документів для участі в конкурсі однією юридичною або фізичною особою, конкурс не проводиться, а право оренди надається цьому заявнику на загальних підставах.

3.11. Організацію проведення конкурсу забезпечує відділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату районної ради.

 

Заступник голови ради                                 О.В. Ващук